Chính sách quyền riêng tư – Inspire Hub

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ và trang web được cung cấp bởi Inspire Hub. Đôi khi, chúng tôi có thể đăng thông báo quyền riêng tư cụ thể về sản phẩm để giải thích chi tiết hơn về các sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact@inspirehub.com.vn

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó:

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:
Thông tin mà bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký trong các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, email hoặc mã bưu điện. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và cải thiện chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Dữ liệu vị trí – Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm có khả năng xác định vị trí. Nếu bạn sử dụng những dịch vụ hoặc sản phẩm đó, Inspire Hub có thể nhận được thông tin về vị trí thực tế của bạn hoặc thông tin có thể được sử dụng để xấp xỉ vị trí.

Dữ liệu sự cố và sử dụng – Nếu bạn sử dụng các sản phẩm Android của chúng tôi, Inspire Hub có thể nhận được dữ liệu sự cố và sử dụng ẩn danh của thiết bị Android và ứng dụng của bạn.

Các trang web khác – Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các dịch vụ, sản phẩm và trang web của Inspire Hub.

Ngoài những điều trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:
Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và phát triển các dịch vụ mới; và
Bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Inspire Hub hoặc người dùng của chúng tôi.

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này một cách khác so với mục đích thu thập, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng như vậy.

Chia sẻ thông tin
Inspire Hub chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác ngoài Inspire trong các trường hợp giới hạn sau đây:
Chúng tôi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi yêu cầu sự đồng ý từ bạn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Chúng tôi cung cấp thông tin đó cho các công ty con, các công ty liên kết khác hoặc các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác nhằm mục đích xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu những bên này đồng ý xử lý thông tin dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và các biện pháp bảo mật và bảo mật phù hợp khác.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để (a) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ có thể thực thi được, (b) áp dụng các Điều khoản dịch vụ áp dụng, bao gồm điều tra vi phạm tiềm năng của chúng, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc khắc phục gian lận, vấn đề an ninh hoặc kỹ thuật khác, hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Inspire Hub, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp.

Nếu Inspire Hub tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến giao dịch đó và thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển và trở thành một chính sách quyền riêng tư khác.

Bảo mật thông tin
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu. Điều này bao gồm xem xét nội bộ về việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi và các biện pháp bảo mật, bao gồm việc mã hóa và biện pháp bảo mật vật lý thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên, nhà thầu và đại diện cần biết thông tin đó để xử lý nó cho chúng tôi. Những người này phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị ràng buộc bởi các biện pháp kỷ luật, bao gồm việc sa thải và truy tố hình sự, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư này
Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi từ thời gian này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn dưới Chính sách quyền riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư này trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo rõ ràng hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ, thông báo qua email về những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư).